Skip to Content
Xiaopei Yan

Xiaopei Yan

eesyxp@zsu.cn

+86 755 82108939

Centre for Urban and Regional Studies
Zhongshan University, Guangzhou
Futian District, Shenzhen 518035
P.R. China